หน้าแรก > กิจกรรมของอำเภอสันกำแพง > Update ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย

Update ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย

10/06/2010

เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยโครงการฮักชุมชนอันประกอบไปด้วย คุณพี่แต๋วแต้ว คุณพี่รัช และคุณน้องแจ๊ค ร่วมกับคณะทำงานอำเภอสันกำแพงของเรา โดยมีคุณสุภาภรณ์ ซึ่งอาสาเป็นเจ้าภาพ  คุณหมอสุรพันธ์ คุณพรรรณ และ พี่หนูสุมิตรา ได้ร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการพัฒนา  sco ซึ่งได้สรุปออกมาดังนี้

แนวคิด : เปิดโอกาสให้เด็กเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (SC13)

SCO1: ภายในปี 2554 สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีนโยบายให้โรงเรียนมัธยมทุกแห่งในอำเภอสันกำแพง มีระบบที่เหมาะสมในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเรียนไม่จบการศึกษา

กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
1: เชื่อมโยงองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม  (นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมนายกอบต./ เทศบาล เจ้าคณะอำเภอ ประธานชมรม อสม. เยาวชน และผู้ปกครอง) 1. มอบหมายคณะทำงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวคิดและขอความเห็นชอบในการสนับสนุนการดำเนินงาน- ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงและโรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง โดยจัดเวทีประชุมหรือประสานงานโดยตรง- นายกฯ อบต. 5 แห่ง และ นายกฯ เทศบาล  5 แห่ง ประสานงานโดยตรง

– ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง  ประสานงานโดยตรง

– ชมรม อสม.

– โรงพยาบาล

– เจ้าคณะอำเภอ

 – คุณสุภาภรณ์และพระดนัย- กำนันสมนึก และรองฯ ทองอินทร์

– กำนันสมนึก กำนันยงยุทธ ด.ต.สิธิพันธ์ ด.ต. บารมีและ ป.เศรษฐา

– คุณพรรณ

– คุณสุภาภรณ์

– พระอธิการนิรันดร

 

กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  – นายอำเภอ- สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง- ตัวแทนผู้ปกครองเด็กกลุ่มเสี่ยง

2. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม

– เตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฮักชุมชนพร้อมและวางแผนการประสานงาน

– เตรียมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาเด็กเรียนไม่จบกับปัญหายาเสพติด

– ป.เศรษฐา และทีมงานคณะทำงานฯ อำเภอสันกำแพง- คุณสุรพันธ์- ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ กำนันสมนึก และกำนันยงยุทธ  
กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
2: ผลักดันให้ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ 1. คณะทำงานจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปเสนอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบว่าในพื้นที่มีปัญหา มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ต้องรวบรวมมีดังนี้- สถิติเด็กที่ออกจากโรงเรียนก่อนจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ย้อนหลัง3-5 ปี สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยหาข้อมูลจากโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนขยายโอกาส และ กศน.- สถิติเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อ สาเหตุและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนคนในชุมชนและเยาวชน

– ข้อมูลเด็กที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด อายุต่ำกว่า 18 ปี

-ข้อมูลเด็กเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด  อายุต่ำกว่า 18 ปี

 – คุณสุภาภรณ์ (โรงเรียนสันกำแพง)คุณพรรณและคุณสุมิตรา (โรงเรียนขยายโอกาส และ กศน.)

– ทีมวิจัย

– คุณสุภาภรณ์

– ด.ต.สิทธิพันธ์

 
กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
   2. จัดประชุมเพื่อเสนอข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและเชิญผู้ปกครองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา (ผู้เกี่ยวข้อง : นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมนายก อบต. เทศบาลเจ้าคณะอำเภอ ประธานชมรม อสม. เยาวชนและ ผู้ปกครอง)

3. กำหนดนโยบายที่เห็นชอบร่วมกัน

   
กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
3 : สร้างทีมปฏิบัติการ(ทีมปฏิบัติการ : ครู ตัวแทนเด็กและเยาวชน ประธานชมรมผู้ปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข พระ และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 1. ค้นหา ทาบทาม สร้างสัมพันธภาพให้แก่ผู้ที่จะมาเป็นทีมปฏิบัติการ 2. ให้ความรู้ ให้ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนแก่ทีมปฏิบัติการและชุมชน3. ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

เข้าหากลุ่มเสี่ยงแก่ทีมปฏิบัติการ

4. กำหนดบทบาทและแนวทางดำเนิน

งานให้แก่ทีมปฏิบัติการ

        – ดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็ก

        – สร้างระบบประเมินและดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง

        – ขจัดอุปสรรคที่ทำให้เด็กออกจากโรงเรียนก่อนจบหลักสูตรและอุปสรรคที่ทำให้เด็กไม่ได้เรียนต่อ

   

 

กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
4: ยกระดับการสนับสนุนการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯรวมถึงนำเสนอข้อมูลให้เห็นถึงสภาพปัญหาและสิ่งที่คณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ โดยทำเวทีประชาคม ระดับตำบล หมู่บ้าน และในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. นายกเทศมนตรี อย่างต่อเนื่อง 2. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนโดยทำเวทีประชาคม ระดับตำบล หมู่บ้าน  – เช่น งบประมาณจาก ปปส.

(Clean and seal จำนวน 17 หมู่บ้าน)

3. รื้อฟื้นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลลูกหลาน

4.ทีมปฏิบัติการติดตามประเมินผลข้อกำหนดหรือนโยบายที่ออกมา

   
กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
5 : ขจัดอุปสรรค โดยทีมปฏิบัติการ 1. ประเมินปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน- เข้าไปสร้างความเข้าใจกับครอบครัวเด็ก กรณีผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ (อาจมีการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างครูผู้ปกครองและเด็ก)- เพิ่มทักษะให้แก่ครู กรณีครูไม่มีทักษะ ไม่มีความเข้าใจในตัวเด็กและไม่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้

– ขอความร่วมมือสื่อนำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรม

– ส่งเสริมการบริโภคสื่อที่สร้างสรรค์

   

 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 2 ให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตรทักษะชีวิต

SCO1:  ภายในเดือนพฤษภาคม 2554 สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ออกนโยบายให้โรงเรียนมัธยมทุกแห่งในอำเภอสันกำแพง บรรจุหลักสูตรทักษะชีวิตให้เป็นวิชาหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
1: เชื่อมโยงองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม  (นายอำเภอ  ผู้อำนวยการและรองที่รับผิดชอบอำเภอสันกำแพง  พื้นที่เขตการศึกษา สพท.ชม.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสันกำแพงและโรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง) 1. มอบหมายคณะทำงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวคิดและขอความเห็นชอบในการสนับสนุนการดำเนินงาน- หาข้อมูลที่เชื่อมโยงปัญหาการขาดทักษะชีวิตกับปัญหายาเสพติด (ครู โรงเรียน เด็ก ชุมชน ) เพื่อนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสาเหตุการใช้ยาบ้า ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ปัญหาการเรียน และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว

2. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการประสานงาน

   

 

กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  – เตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฮักชุมชน- เตรียมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาการขาดทักษะชีวิตของเด็กกับปัญหายาเสพติด    
กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
2: ผลักดันให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจให้ความเห็นชอบและสนับสนุนบรรจุในหลักสูตร 1. หาคนกลางที่มีความสนใจ มีอำนาจในการตัดสินใจ และมีความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาเพื่อขอการสนับสนุนและขอความเห็นชอบในการบรรจุหลักสูตร(เช่น นายอำเภอประสานขอ ความร่วมมือ ผอ. เขตการศึกษา สพท.ชม.1 ให้การสนับสนุนและเห็นชอบบรรจุวิชาทักษะชีวิต) 2. พบผู้อำนวยการเขตการศึกษา สพท.ชม.1 เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจและขอการสนับสนุนเห็นชอบในหลักการและสั่งการให้บรรจุวิชาทักษะชีวิต

3. พบผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน    

   
กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  สันกำแพงและโรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง  เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจ ขอการการสนับสนุนและนำนโยบายไปปฏิบัติ4. จัดเวทีประชุมองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจ และหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน    

SCO2: ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้โรงเรียนมัธยมในอำเภอสันกำแพงมีหลักสูตรทักษะชีวิตที่เหมาะสม เพื่อใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
1: ยกระดับการสนับสนุนการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯรวมถึงนำเสนอข้อมูลให้เห็นถึงสภาพปัญหาและสิ่งที่คณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ โดยทำเวทีประชาคม ระดับตำบล หมู่บ้าน และในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. นายกเทศมนตรี อย่างต่อเนื่อง 2.ทีมปฏิบัติการติดตามประเมินผลข้อกำหนดหรือนโยบายที่ออกมา     
Advertisements
%d bloggers like this: